ราคาแพคเกจ บริการโฆษณา

ค่าบริการโฆษณาแบบเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา TikTok Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา TikTok Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาติ๊กต๊อก (TikTok Advertising) แบบครบวงจร

รายละเอียด

แพคเกจ 1 เดือน

แพคเกจ 3 เดือน

แพคเกจ 6 เดือน

แพคเกจ 12 เดือน

  รวมบริการทวิตเตอร์ (Twitter Advertising)

     1. โฆษณาแบบเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Reach)

     2. โฆษณาแบบสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
 

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb